Punt 1: TOEGANG TOT HET FESTIVAL

 1. Openingsuren van Vegan A’fairs
 • Zondag 27 oktober 2024 van 10u30 tot 18u30

Alleen bezoek.st.ers die zich via de inkom melden krijgen toegang tot Vegan A’fairs.

 1. Programma

2.1      New Ethics kan als organisator om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van sprekers & workshops, pandemie,…) gedwongen zijn om het programma te wijzigen of aan te passen. In dat geval blijft worden geen giften terugbetaald.

PUNT 2: HUISREGELS

Bij een bezoek aan Vegan A’fairs gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de ‘Huisregels’).
De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van Vegan A’fairs geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften. 

TOEGANGSCONTROLE KAN PLAATSVINDEN

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. 
 • De toegang tot het terrein van Vegan A’fairs kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van Vegampingn A’fairs worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de vrije gift) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, homofobie, enz;
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • het leven van andere bezoeker in gevaar brengt;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEID & VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het terrein van Vegan A’fairs impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de organisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van Vegan A’fairs wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van Vegan A’fairs, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van Vegan A’fairs (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot Vegan A’fairs te weigeren. Er wordt geen terugbetaling van de gift gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van Vegan A’fairs, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de organisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van Vegan A’fairs, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Vegan A’fairs te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor:
  • om Vegan A’fairs te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Vegan A’fairs verlaten tot nader order;
  • om bezoekers vragen het terrein van Vegan A’fairs te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van Vegan A’fairs te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

 • Het is bezoekers van Vegan A’fairs niet toegestaan:
  • om dierlijke voedselproducten (vleesproducten, zuivelproducten, gevogelte, vis, honing, enz.) binnen te brengen op Vegan A’fairs. De organisator behoudt zich het recht deze producten in beslag te nemen en te vernietigen;
  • om op eender welke manier promotie te maken voor een carnistische levensstijl en/of op uitdagende wijze bezoeker op deze manier te provoceren. Dit zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegan A’fairs. In dergelijk geval wordt geen terugbetaling van de gift gedaan;
  • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet of impliciet verwijzen naar discriminerende sociale bewegingen, groeperingen of politieke partijen. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden en zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegan A’fairs, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
  • om vuur te maken. Dit verbod wordt zeer strikt toegepast. Overtreding van het uitdrukkelijke verbod om vuur te maken kan resulteren in verwijdering van Vegan A’fairs, zonder enige vorm van terugbetaling en/of compensatie;
  • om zones te betreden waar bezoekers niet toegelaten zijn (het podium, achter de bar, achter de standplaatsen,…);
  • om op bomen, tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op Vegan A’fairs te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
  • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is (binnen in het gebouw);
  • om in het openbaar te urineren;
  • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van de organisatie of standhouders te stelen.

NO HATE – NO DISCRIMINATION POLICY

De Organisatoren van Vegan A’fairs hanteren een strikte ‘No Hate-No Discrimination’-policy. We houden toezicht op het naleven van dit beleid door alle medewerkers en vrijwilligers.
Als New Ethics, organisator van Vegan A’fairs, vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om deel te nemen aan onze activiteiten. Ook de mensen die soms drempels ervaren. Als organisatoren van Vegan A’fairs vinden we het uitermate belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt tijdens Vegan A’fairs. Om dit te garanderen houden wij strikt vast aan volgende punten:

 • Het is strikt verboden teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet of impliciet verwijzen naar discriminerende sociale bewegingen, groeperingen of politieke partijen. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden en zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegan A’fairs, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
 • Eenieder die gedrag draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, homofobie, enz, zal onmiddellijk van het terrein van Vegan A’fairs worden verwijderd, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
 • In het geval van ongepaste (sexueel getinte) uitspraken en/of gedrag vragen wij de bezoekers deze persoon hierover rustig aan te spreken en te wijzen op zijn/haar immoreel gedrag. Aarzel ook niet de organisatoren te contacteren indien u dit wenst of nodig acht. De Organisatie van Vegan A’fairs verbindt zich er uitdrukkelijk toe iedere vorm van (sexuele) intimidatie ernstig te nemen en hier adequaat op te reageren;
 • Tijdens Vegan A’fairs is een onafhankelijk vertrouwenspersoon aanwezig. Spreek de Organisatoren aan om met deze persoon in contact te komen, indien u dit wenst;
 • Op Vegan A’fairs hanteren we democratische drankprijzen;
 • Minder mobiele bezoekers kunnen (op vertoon van een blauwe parkeerkaart) gebruikmaken van de gereserveerde parking. 
 • Op Vegan A’fairs zijn er gender-inclusieve toiletten;
 • Op Vegan A’fairs is een prikkelarme ruimte. Bezoekers van deze ruimte verbinden zich ertoe de stilte en de rust in deze ruimte te respecteren.
 • Wij mikken op diversiteit bij onze medewerkers, sprekers, mensen die een workshop geven. Als organisatoren staan wij steeds open voor uw tips of persoonlijke voorkeur hieromtrent;
 • Op Vegan A’fairs ontvangen we sprekers met expertise in kruispunt denken;
 • Vegan A’fairs wordt bekend gemaakt bij specifieke organisaties met minderheidsgroepen als doelgroep;
 • Vegan A’fairs is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • We staan steeds open voor feedback rond ons beleid. Wij hebben uiteraard ook blinde vlekken. Aarzel niet om ons hieromtrent aan te spreken of te contacteren.

MINDER MOBIELE BEZOEKERS

 • Minder mobiele bezoekers kunnen (op vertoon van een blauwe parkeerkaart) gebruikmaken van de gereserveerde parking. 
 • Aangepaste toiletten zijn aanwezig op Vegan A’fairs.
 • Er worden brede doorgangen voorzien.
 • Er is een laag bargedeelte waar u makkelijk kan bestellen.
 • Er is een brede lift om u naar de verdiepingen te begeven.
 • De organisatie van Vegan A’fairs zet sterk in op inclusie. Bij eventuele ongemakken vragen wij met aandrang medewerkers van Vegan A’fairs aan te spreken zodat wij zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen voorzien.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op Vegan A’fairs:
  • zelf eten en drinken meebrengen naar Vegan A’fairs;
  • dierlijke voedselproducten (vleesproducten, zuivelproducten, gevogelte, vis, honing, enz.). De organisator behoudt zich het recht deze producten in beslag te nemen en te vernietigen.
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • drones.
 • Honden zijn toegestaan op Vegan A’fairs. Wij vragen echter wel rekening te houden met het feit dat:
  • alle honden dienen aangelijnd te zijn, en dit op het volledige domein.
  • een plaats met veel bezoekers geen ideale plaats is voor een hond. Echter, u kent uw hond het best. Wij vragen wel rekening te houden met de noden van uw hond en uw hond de nodige rust te gunnen indien de drukte van het festival te veel wordt.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van Vegan A’fairs en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID

 • Vegan A’fairs is een familie vriendelijke beurs en daar horen (illegale) drugs niet thuis;
 • Het is verboden om drugs mee te nemen Vegan A’fairs;
 • Het is verboden om op Vegan A’fairs drugs te gebruiken;
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op Vegan A’fairs. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale drugs, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker toch drugs genomen heeft en onwel wordt, kan hij/zij steeds een medewerker van Vegan A’fairs aanspreken. Op deze manier kan de correcte (medische) begeleiding voorzien worden.

HET FESTIVALTERREIN – SCHADE AAN MATERIALEN

 • De organisatoren van Vegan A’fairs vinden respect voor dier, mens en milieu uitermate belangrijk. De gebouwen van Vives en omgeving is een prachtige, schoolse omgeving en alle bezoek.st.ers worden verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op Vegan A’fairs is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken.
 • De organisator levert veel inspanningen om van Vegan A’fairs een prachtig evenement te maken. Wij vragen elke bezoek.st.er om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de organisator of de standen, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van Vegan A’fairs. De toegang wordt voor de rest van de dag geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van Vegan A’fairs mogen niet klimmen op bomen, tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op Vegan A’fairs.

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

 • Tijdens Vegan A’fairs worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van Vegan A’fairs te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door de organisatoren.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalgangers te controleren. 
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op Vegan A’fairs. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes, deel je prachtige ervaring en zet ze op Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, enz.! Tag met #veganafairs

TOILETTEN

 • Gebruik van de genderinclusieve toiletten is gratis op Vegan A’fairs
 • Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van Vegan A’fairs. Wij vragen de bezoekers om de toiletten proper achter te laten en zo respect te hebben voor diegene die achter u het toilet bezoekt.

VERLIES OF BESCHADIGING

De organisatoren van Vegan A’fairs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De organisator kan Vegan A’fairs alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de organisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om Vegan A’fairs te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De organisator kan zich genoodzaakt zien om podia of zalen te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot enige vorm van retributie.

PARKING

 • Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein van Vegan A’fairs. 
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de parking van het terrein.
Scroll naar boven